Procedura bezpieczeństwa w czasie ograniczenia funkcjonowania szkół Drukuj
Z życia Szkoły Podstawowej
środa, 06 maja 2020 15:44

Procedura bezpieczeństwa w czasie ograniczenia funkcjonowania szkół
                          i placówek oświatowych związanego
                            z zagrożeniem epidemiologicznym
                                            COVID-19

                        w Szkole Podstawowej w Miłkowicach


                                                więcej... 

1.      W czasie ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych związanego z zagrożeniem epidemiologicznym COVID-19  od dnia 06 maja 2020 r.  prowadzone będą zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w oddziałach przedszkolnych Szkoły Podstawowej w Miłkowicach w godz. 8.30-13.30.

2.      Rodzice, którzy chcą skorzystać z możliwości zapewnienia opieki powinni o tym fakciepowiadomić dyrektora szkoły poprzez informację w dzienniku elektronicznym na co najmniej jeden dzień wcześniej, a w dniu rozpoczęcia opieki dostarczyć stosowne oświadczenie (zał.1).

3.      Rodzice zobowiązani są do stosowania się do niniejszej procedury oraz wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego. 

4.      Zgodnie z wytycznymi GIS rodzice zobowiązani są do nie przyprowadzania dzieci z objawami chorobowymi (m.in. kaszel, duszności,  katar, gorączka).  Do placówki nie można posłać także dziecka, którego domownik odbywa kwarantannę.

5.      Dyrektor ma prawo odmówić przyjęcia dziecka, jeśli jego stan wskazuje, że nie jest ono zdrowe, na wniosek nauczyciela sprawującego opiekę.

6.      Nauczyciel,za zgodą rodziców, ma prawo dokonać pomiaru temperatury dziecka.  W przypadku, kiedy temperatura dziecka wskazuje na stan podgorączkowy lub chorobowy, dyrektor odmawia przyjęcia dziecka do grupy.

7.      Za bezpieczeństwo dzieci w drodze do przedszkola i z przedszkola odpowiadają rodzice/prawni opiekunowie. Szkoła Podstawowa w Miłkowicach w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty nie prowadzi dowozów/odwozów uczniów oraz nie zapewnia dożywiania w formie obiadów.

8.      W godzinach pobytu dziecka w oddziałach przedszkolnych odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka ponosi nauczyciel zgodnie z harmonogramem pracy.

9.      Dziecko należy przyprowadzać do oddziału przedszkolnego w godzinach 8.30 – 9.30.

10.  Szkoła zapewnia środki higieniczne potrzebne do bieżącego funkcjonowania, w tym płyn do dezynfekcji umieszczony w widocznym miejscu przy wejściu do budynku.

11.  Szkoła zaopatruje pracowników w indywidualne środki ochrony osobistej: jednorazowe rękawiczki, maseczki, ewentualnie przyłbice, nieprzemakalne fartuchy z długim rękawem.

12.  Na terenie szkoły obowiązuje całkowity zakaz korzystania z placów zabaw i boisk.

13.  Dyrektor zapewnia bieżącą dezynfekcję sprzętu, sal zajęć, sanitariatów oraz pomieszczeń, z których korzystają dzieci.

14.  Dyrektor zapewnia sprzęt i środki oraz monitoruje prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach , w których przebywają dzieci.

15.  Dyrektor przygotowuje procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia.

16.  Dyrektor wyznacza i przygotowuje pomieszczenie (wyposażone m.in. w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący), w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.

17.  Dyrektor umieszcza w łatwo dostępnym miejscu numery telefonów do: organu prowadzącego, kuratora oświaty, stacji sanitarno-epidemiologicznej i innych  służb medycznych.

18.  Nauczyciel wyjaśnia dzieciom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w placówce i dlaczego zostały wprowadzone.

19.  Nauczyciel nie organizuje wyjść poza teren placówki, np. spaceru do parku.

20.  Nauczyciel usuwa z sali przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować, np. pluszowe zabawki. Jeżeli do zajęć wykorzystuje przybory sportowe np. piłki, skakanki, obręcze są one systematycznie dezynfekowane.

21.  Nauczyciel wietrzy salę, w której organizuje zajęcia, co najmniej raz na godzinę i prowadzi gimnastykę śródlekcyjną przy otwartych oknach.

22.  Nauczyciel zwraca uwagę, aby dzieci często i regularnie myły ręce, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu. Nauczyciel organizuje pokaz właściwego mycia rąk i ich dezynfekcji. Przypomina i daje przykład dzieciom.

23.  Nauczyciel unika organizowania większych skupisk dzieci w danym pomieszczeniu.

24.  Rodzic, aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w szkole, przekazuje dyrektorowi istotne informacje o stanie jego zdrowia.

25.  Rodzic zaopatruje swoje dziecko, jeśli ukończyło 4. rok życia, w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z placówki.

26.  Rodzic regularnie przypomina dziecku o podstawowych zasadach higieny.
Podkreśla, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą
z mydłem i nie podawać ręki na powitanie.

27.  Rodzic doprowadza dziecko do drzwi wejściowych szkoły i przekazuje osobie sprawującej nad nim opiekę. Rodzice przyprowadzający/odbierający dzieci ze szkoły  zobowiązani są do zachowania dystansu w odniesieniu do pracowników, rodziców i innych dzieci wynoszący
min. 2m.

28.  Dyrektor szkoły ustala z kadrą pedagogiczną harmonogram prowadzonej opieki od 6 maja br. do czasu odwołania przez MEN organizacji opieki w oddziałach przedszkolnych.

 

 

Procedura postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem
w Szkole Podstawowej w Miłkowicach

 

1.      Nauczyciel lub inny pracownik szkoły, który zauważył oznaki choroby u dziecka m.in. gorączka powyżej 38oC, kaszel, katar, duszności:

a)      niezwłocznie odizolowuje dziecko od reszty grupy w miejscu do tego przeznaczonym;

(we wspomnianym pomieszczeniu dziecko będzie przebywało w obecności pracownika wyznaczonego przez dyrektora szkoły)

b)      pomieszczeniu izolacji nie może przebywać żadna inna osoba.

2.      Nauczyciel niezwłocznie powiadamia dyrektora szkoły, a podczas nieobecności dyrektora – wicedyrektora szkoły o zaistniałej sytuacji.

3.      Jeśli nauczyciel ma w tym czasie zajęcia – prosi o nadzór nad swoimi wychowankami nauczyciela z najbliższej sali lub inną osobę, która w tym momencie przebywa najbliżej prosi o zorganizowanie opieki nad dziećmi.

4.      O każdym zachorowaniu lub jego podejrzeniu dyrektor szkoły zawiadamia organ prowadzący i kuratorium oświaty, a także stacje sanitarno-epidemiologiczną oraz rodziców innych dzieci, które miały kontakt z dzieckiem chorym.

  1. Dalsze kroki profilaktyczne podejmuje dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym i o podjętych działaniach niezwłoczne informuje rodzicówi pracowników szkoły.
  2. W przypadku ewentualnych objawów u personelu przedszkola, należy stosować się do odpowiednich punktów powyższej procedury .
 

Dziennik Elektroniczny

Dziennik elektroniczny

Kontakt

Szkoła Podstawowa w Miłkowicach
ul. Wojska Polskiego 75A, 59-222 Miłkowice

tel. 076 8871219
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies. By przeczytać więcej o plikach cookies oraz o tym jak je usunąć, zobacz naszą politykę prywatności.

Akceptuję pliki cookies używane przez ten serwis

EU Cookie Directive Module Information