Z życia Szkoły Podstawowej
Procedura bezpieczeństwa w czasie ograniczenia funkcjonowania szkół Drukuj
Z życia Szkoły Podstawowej
środa, 06 maja 2020 15:44

Procedura bezpieczeństwa w czasie ograniczenia funkcjonowania szkół
                          i placówek oświatowych związanego
                            z zagrożeniem epidemiologicznym
                                            COVID-19

                        w Szkole Podstawowej w Miłkowicach


                                                więcej... 

1.      W czasie ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych związanego z zagrożeniem epidemiologicznym COVID-19  od dnia 06 maja 2020 r.  prowadzone będą zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w oddziałach przedszkolnych Szkoły Podstawowej w Miłkowicach w godz. 8.30-13.30.

2.      Rodzice, którzy chcą skorzystać z możliwości zapewnienia opieki powinni o tym fakciepowiadomić dyrektora szkoły poprzez informację w dzienniku elektronicznym na co najmniej jeden dzień wcześniej, a w dniu rozpoczęcia opieki dostarczyć stosowne oświadczenie (zał.1).

3.      Rodzice zobowiązani są do stosowania się do niniejszej procedury oraz wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego. 

4.      Zgodnie z wytycznymi GIS rodzice zobowiązani są do nie przyprowadzania dzieci z objawami chorobowymi (m.in. kaszel, duszności,  katar, gorączka).  Do placówki nie można posłać także dziecka, którego domownik odbywa kwarantannę.

5.      Dyrektor ma prawo odmówić przyjęcia dziecka, jeśli jego stan wskazuje, że nie jest ono zdrowe, na wniosek nauczyciela sprawującego opiekę.

6.      Nauczyciel,za zgodą rodziców, ma prawo dokonać pomiaru temperatury dziecka.  W przypadku, kiedy temperatura dziecka wskazuje na stan podgorączkowy lub chorobowy, dyrektor odmawia przyjęcia dziecka do grupy.

7.      Za bezpieczeństwo dzieci w drodze do przedszkola i z przedszkola odpowiadają rodzice/prawni opiekunowie. Szkoła Podstawowa w Miłkowicach w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty nie prowadzi dowozów/odwozów uczniów oraz nie zapewnia dożywiania w formie obiadów.

8.      W godzinach pobytu dziecka w oddziałach przedszkolnych odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka ponosi nauczyciel zgodnie z harmonogramem pracy.

9.      Dziecko należy przyprowadzać do oddziału przedszkolnego w godzinach 8.30 – 9.30.

10.  Szkoła zapewnia środki higieniczne potrzebne do bieżącego funkcjonowania, w tym płyn do dezynfekcji umieszczony w widocznym miejscu przy wejściu do budynku.

11.  Szkoła zaopatruje pracowników w indywidualne środki ochrony osobistej: jednorazowe rękawiczki, maseczki, ewentualnie przyłbice, nieprzemakalne fartuchy z długim rękawem.

12.  Na terenie szkoły obowiązuje całkowity zakaz korzystania z placów zabaw i boisk.

13.  Dyrektor zapewnia bieżącą dezynfekcję sprzętu, sal zajęć, sanitariatów oraz pomieszczeń, z których korzystają dzieci.

14.  Dyrektor zapewnia sprzęt i środki oraz monitoruje prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach , w których przebywają dzieci.

15.  Dyrektor przygotowuje procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia.

16.  Dyrektor wyznacza i przygotowuje pomieszczenie (wyposażone m.in. w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący), w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.

17.  Dyrektor umieszcza w łatwo dostępnym miejscu numery telefonów do: organu prowadzącego, kuratora oświaty, stacji sanitarno-epidemiologicznej i innych  służb medycznych.

18.  Nauczyciel wyjaśnia dzieciom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w placówce i dlaczego zostały wprowadzone.

19.  Nauczyciel nie organizuje wyjść poza teren placówki, np. spaceru do parku.

20.  Nauczyciel usuwa z sali przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować, np. pluszowe zabawki. Jeżeli do zajęć wykorzystuje przybory sportowe np. piłki, skakanki, obręcze są one systematycznie dezynfekowane.

21.  Nauczyciel wietrzy salę, w której organizuje zajęcia, co najmniej raz na godzinę i prowadzi gimnastykę śródlekcyjną przy otwartych oknach.

22.  Nauczyciel zwraca uwagę, aby dzieci często i regularnie myły ręce, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu. Nauczyciel organizuje pokaz właściwego mycia rąk i ich dezynfekcji. Przypomina i daje przykład dzieciom.

23.  Nauczyciel unika organizowania większych skupisk dzieci w danym pomieszczeniu.

24.  Rodzic, aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w szkole, przekazuje dyrektorowi istotne informacje o stanie jego zdrowia.

25.  Rodzic zaopatruje swoje dziecko, jeśli ukończyło 4. rok życia, w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z placówki.

26.  Rodzic regularnie przypomina dziecku o podstawowych zasadach higieny.
Podkreśla, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą
z mydłem i nie podawać ręki na powitanie.

27.  Rodzic doprowadza dziecko do drzwi wejściowych szkoły i przekazuje osobie sprawującej nad nim opiekę. Rodzice przyprowadzający/odbierający dzieci ze szkoły  zobowiązani są do zachowania dystansu w odniesieniu do pracowników, rodziców i innych dzieci wynoszący
min. 2m.

28.  Dyrektor szkoły ustala z kadrą pedagogiczną harmonogram prowadzonej opieki od 6 maja br. do czasu odwołania przez MEN organizacji opieki w oddziałach przedszkolnych.

 

 

Procedura postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem
w Szkole Podstawowej w Miłkowicach

 

1.      Nauczyciel lub inny pracownik szkoły, który zauważył oznaki choroby u dziecka m.in. gorączka powyżej 38oC, kaszel, katar, duszności:

a)      niezwłocznie odizolowuje dziecko od reszty grupy w miejscu do tego przeznaczonym;

(we wspomnianym pomieszczeniu dziecko będzie przebywało w obecności pracownika wyznaczonego przez dyrektora szkoły)

b)      pomieszczeniu izolacji nie może przebywać żadna inna osoba.

2.      Nauczyciel niezwłocznie powiadamia dyrektora szkoły, a podczas nieobecności dyrektora – wicedyrektora szkoły o zaistniałej sytuacji.

3.      Jeśli nauczyciel ma w tym czasie zajęcia – prosi o nadzór nad swoimi wychowankami nauczyciela z najbliższej sali lub inną osobę, która w tym momencie przebywa najbliżej prosi o zorganizowanie opieki nad dziećmi.

4.      O każdym zachorowaniu lub jego podejrzeniu dyrektor szkoły zawiadamia organ prowadzący i kuratorium oświaty, a także stacje sanitarno-epidemiologiczną oraz rodziców innych dzieci, które miały kontakt z dzieckiem chorym.

 1. Dalsze kroki profilaktyczne podejmuje dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym i o podjętych działaniach niezwłoczne informuje rodzicówi pracowników szkoły.
 2. W przypadku ewentualnych objawów u personelu przedszkola, należy stosować się do odpowiednich punktów powyższej procedury .
 
Okres zawieszenia zajęć przedłużony do 24 maja 2020 Drukuj
Z życia Szkoły Podstawowej
poniedziałek, 27 kwietnia 2020 10:49

Informuję, że okres zawieszenia zajęć dydaktycznych został przedłużony do 24 maja 2020 r.  Oznacza to, że w tym okresie nadal  prowadzone będzie nauczanie zdalne. W związku z tym wychowawcy klas przekażą Państwu instrukcję do zalogowania się uczniów w systemie Vulcan + Office 365, co pozwoli na urozmaicenie metod pracy z uczniami. Proszę, aby uczniowie zalogowali się najpóźniej do dnia 30 kwietnia.

Egzamin ósmoklasisty odbędzie się w dniach  16 - 18 czerwca. Termin dodatkowy planowany jest w okresie od 7 do 9 lipca. Wyniki egzaminu ósmoklasiści poznają do 31 lipca.

Dziękuję Państwu za dotychczasową pomoc w organizacji nauczania i proszę o dalsze wsparcie dzieci. Apeluję również o systematyczne sprawdzanie wiadomości i przesyłanie zadań do nauczycieli. Po powrocie do szkoły – o ile powrót nastąpi,  będzie bardzo mało czasu na zaliczenie materiału i ewentualną  poprawę ocen.

Pozdrawiam.
Dyrektor Szkoły
Dorota Rycombel

 
Wielkanoc 2020 Drukuj
Z życia Szkoły Podstawowej
piątek, 10 kwietnia 2020 09:51

2020allelujaZgodnie z informacją Ministra Zdrowia zawieszenie zajęć dydaktycznych w szkołach i przedszkolach zostało przedłużone do 26 kwietnia 2020 r. W związku z tym po feriach świątecznych będziemy realizować nauczanie zdalne. Proszę o wyrozumiałość dla istniejącej sytuacji i wsparcie dzieci w realizacji zadawanych treści. Nauczyciele służą pomocą i są do Państwa dyspozycji.

 

Z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego życzę zdrowia i spokoju, czasu spędzonego w gronie najbliższej rodziny, a przede wszystkim nadziei, że wkrótce wrócimy do normalnej egzystencji pozbawionej wszelkich ograniczeń.

Dyrektor Szkoły

 
Zasady kształcenia na odległość w Szkole Podstawowej w Miłkowicach Drukuj
Z życia Szkoły Podstawowej
środa, 25 marca 2020 09:49

Szanowni Rodzice.
W związku z decyzją o przedłużeniu stanu izolacji uczniów do Świąt Wielkanocnych przesyłam zasady kształcenia na odległość oraz monitorowania i oceniania postępów uczniów w nauce. Zdalne nauczanie jest dla nas i  być może dla Państwa i Państwa dzieci z różnych powodów uciążliwe. Wymaga samodyscypliny od uczniów i dostępu do e-dziennika. Jednak  nie mamy innego wyjścia. Liczę na Państwa wyrozumiałość  i współpracę. Mam  nadzieję, że nauczyciele wykażą się zrozumieniem w stosunku do uczniów zwłaszcza, jeśli zgłoszą im Państwo ewentualne problemy.

Zasady kształcenia na odległość w Szkole Podstawowej w Miłkowicach:

 1. Zgodnie z wytycznymi MEN, które są dla nas obowiązkowe, w celu realizacji programów nauczania od dnia 25 marca  do przerwy świątecznej (lub w razie potrzeby dłużej) kształcimy na odległość głównie za pomocą dziennika elektronicznego, platformy epodręczniki, platformy WSIP oraz materiałów dydaktycznych opracowywanych. Nauczyciele mogą się wspomagać różnymi formami kontaktu (telefon, skype, komunikatory społecznościowe, itp.).
 2. Od dnia 25.03.2020 r. e-lekcje będą wysyłane uczniom do godz. 9 w dniu, kiedy w planie lekcji jest dany przedmiot. Tematy mogą być również wysyłane w sposób dotychczasowy – uzgodniony z rodzicami np. w klasach 1-3.  Ilość materiału będzie proporcjonalna do ilości godzin w planie lekcji i dostosowana do możliwości uczniów. Jeśli uczniowie otrzymali już materiał do nauki na ten tydzień zasada będzie funkcjonowała od poniedziałku 30 marca.
 3. Nauczyciele wykorzystując narzędzia zdalne oraz otrzymywane informacje zwrotne będą odnotowywać frekwencję ucznia. Od 25.03 w dzienniku lekcyjnym będą zapisywane tematy lekcji.
 4. E-lekcje oparte będą na materiałach przygotowanych przez nauczycieli z wykorzystaniem podręcznika, ćwiczeń, lekcji ze strony https://epodreczniki.pl/, innych materiałów i stron proponowanych przez MEN, zasobów CKE, filmów, materiałów dodatkowych oferowanych przez wydawnictwa edukacyjne, w tym testów i zadań on-line.
 5. Uczniowie są zobowiązani do realizacji materiału przy wsparciu nauczyciela i wykonywania zadań.
 6. Wykonane przez uczniów i przesłane nauczycielom zadania będą ocenione zgodnie z Przedmiotowymi Systemami Oceniania. W przypadku niewykonania lub nieodesłania wykonanego zadania w terminie do dziennika będzie wpisany „ - ‘’,  a uczniowi i rodzicom zostaną udzielone wskazówki w celu umożliwienia prawidłowego wywiązania się z zadania w przedłużonym terminie ustalonym przez nauczyciela.
 7. Każdy uczeń/rodzic zobowiązany jest do codziennego (w dniach od poniedziałku do piątku) logowania w dzienniku i odczytywania wiadomości. Brak dostępu do dziennika i inne problemy związane z e-edukacją należy zgłaszać wychowawcy klasy lub nauczycielowi przedmiotu.
 8. Nauczyciele pracują zgodnie ze swoim planem zajęć i są dostępni w tych godzinach dla uczniów.  Poza godzinami pracy  kontakt  z rodzicami jest możliwy poprzez e-dziennik lub w innej formie  po uzgodnieniu z nauczycielem.  

Ocenianie postępów ucznia:

 1. Nauczyciele realizują podstawę programową i wdrażają system powtórzenia i utrwalania materiału dydaktycznego zrealizowanego do dnia zawieszenia zajęć w szkole poprzez zalecane i sprawdzone platformy edukacyjne.
 2. Do monitorowania i oceniania postępów ucznia nauczyciele będą wykorzystywać:
 • samosprawdzające testy wiedzy (np.: Quizizz …)
 • metodę pytań i odpowiedzi (Skype, Messenger, maile…)
 • prace pisemne inne wytwory uczniów wysyłane do nauczyciela
 • sporządzanie notatek, rozwiązania ćwiczeń i zadań w zeszytach przedmiotowych i zeszytach ćwiczeń, które będą  ocenione po powrocie do szkoły.
 
Uwaga! Całkowity zakaz wstępu na tereny rekreacyjne funkcjonujące na terenie szkoły Drukuj
Z życia Szkoły Podstawowej
poniedziałek, 23 marca 2020 10:19
Od dnia 16 marca 2020 r. w związku z występowaniem koronawirusa Dyrektor Szkoły wydaje całkowity zakaz wstępu dla wszystkich mieszkańców gminy na tereny rekreacyjne funkcjonujące na terenie szkoły i w jej toczeniu tzn. place zabaw, boisko Orlik, boisko gminne, tereny zielone oraz organizacji na tych terenach amatorskich rozgrywek sportowych oraz spotkań.
 
Dzieci uczą rodziców w domu! Drukuj
Z życia Szkoły Podstawowej
poniedziałek, 16 marca 2020 08:48

W odpowiedzi na zaistniałą sytuację, ale także na apel Ministra Edukacji Narodowej, a przy tym chcąc zachęcić dzieci do przebywania w domu i naukę, w ramach ogólnopolskiej akcji edukacyjnej "Dzieci uczą rodziców" Centrum Rozwoju Lokalnego przygotowało serię materiałów dydaktycznych do wspólnej domowej nauki rodziców i dzieci. W każdą środę i każdy piątek na stronie internetowej www.crl.org.pl będą ukazywać się materiały do pobrania całkowicie za darmo. Zamieszczane lekcje będą obejmować tematykę zdrowego bezpieczeństwa, zdrowego trybu życia, promocji sportu, ekologii czy historii. Zakres tematyczny i liczba lekcji będzie zależna od rozwoju sytuacji i ewentualnej decyzji co do wydłużenia okresu zamknięcia przedszkoli i szkół podstawowych.

Zapraszamy do pobrania pierwszego pakietu materiałów pn. "Jestem bezpiecznym uczeniem, jestem bezpiecznym przedszkolakiem". W paczce znajduje się prezentacja multimedialna oraz 4 zadania do wykonania. By zachęcić wszystkich rodziców i dzieci do wspólnej nauki Centrum Rozwoju Lokalnego informuje, że 17 marca na profilu na Facebooku (facebook.com/centrum.rozwoju.lokalnego) pojawi się konkurs, w którym do wygrania są ciekawe nagrody. By wziąć udział w konkursie będzie trzeba w komentarzu zamieścić zdjęcie/zdjęcia z wykonanymi zadaniami. Szczegółowe informacje o konkursie już we wtorek 17 marca.

Materiały można pobrać pod adresem:

https://crl.org.pl/2020/03/12/dzieci-ucza-rodzicow-w-domu/

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 8 z 55

Dziennik Elektroniczny

Dziennik elektroniczny

Kontakt

Szkoła Podstawowa w Miłkowicach
ul. Wojska Polskiego 75A, 59-222 Miłkowice

tel. 076 8871219
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies. By przeczytać więcej o plikach cookies oraz o tym jak je usunąć, zobacz naszą politykę prywatności.

Akceptuję pliki cookies używane przez ten serwis

EU Cookie Directive Module Information